Archive for دسامبر 2010

گزارش ويديوئی از آخرین نبردهای خیابانی یونان

19 دسامبر 2010

طلاعيه به مناسبت آذر نماد خيزش دانشجويی.فعالين استکهلم،کلن، فرانکفورت

6 دسامبر 2010

 

ا

بار ديگر به استقبال ۱٦ آذر مي‏رويم. اين‏بار اما در وضعيتی هستيم که بربريت آشکار سرمايه‏داری جمهوری اسلامی برای حل مشکلات سياسي، اجتماعی و اقتصادی خود و سرکوب کامل مبارزات طبقاتي، هم‏چنين با سنگر پايداری به نام دانشگاه رو در رو مي‏باشد. سنگری که درخشش آگاهي‏ دهندۀ آن درتيرگی شب رژيم‏های استبدادی ، خواب را از چشم پاسداران سرمايه ربوده است. از آن زمان که جنبش دانشجويی در مخالفت با رژيم کودتايی شاه به ‏پا خاست، گرايش سوسياليستی اين جنبش همواره در کنار کارگران و تهي‏دستان به مبارزه خود پرداخته است. اگرچه بعد از سرنگونی شاه بخش راديکال جنبش دانشجويی بطور طبيعی به گروههای متعدد سياسی پيوست اما از ايجاد تشکل توده ای خود محروم ماند و استقلال خود را از دست داد و گروههای سياسی به اين مهم بی اعتنا بودند. با اين همه در مقاطعی بطور خودبخودی وخام اين اتحاد شکل گرفت و با مقاومت شجاعانه در برابر ضدانقلاب فرهنگی جمهوری اسلامي، برگ درخشانی از مبارزه عليه حاکمان جديد سرمايه از خود به‏جا گذاشت. در زمان سلطه دوخردادي‏ها بر فضای جامعه و دانشگاه بار ديگر اين دانشجويان آزادي‏خواه و سوسياليست بودند که با برافراشتن پرچم سرخ آزادی و برابری بيهوده بودن راه‏حل‏های بورژوايی را نشان دادند.
رژيم جمهوری اسلامی که يک‏بار تجربه به تعطيلی کشاندن دانشگاه‏ها را پشت سر خود دارد، اين‏بار با تعطيل کردن گام به گام دانشگاه‏ها و رشته‏های مختلف علوم انسانی رويای ديرينه خود برای جانشين ساختن حوزه به جای دانشگاه را دنبال مي‏کند. رويايی که با وجود ضديت آشکار آن با علم و پيشرفت، اگر با مقاومت، بازپس گيری مکان‏ها و فضاهای آموزشی و سپس حمله متقابل به ارگان‏های سرکوب، روبرو نگردد، هم‏چنان به راه خود ادامه مي‏دهد. با وجود اين که رژيم بيش از ۳٠ سال تلاش کرده تا حاکميت خود را مترادف با آنچه که در ايران بر سر کارگران و زحمت کشان آورده است به‏مثابه انقلاب نشان دهد، اما مردم، هم‏چنين دانشجويان، از وجود کمترين روزنه و شکاف در دستگاه جهنمی سرکوب استفاده کرده و گرايش خود را به اقدام انقلابی عليه بساط سرکوب نشان داده‏اند.
جنبش دانشجويی در شرايطی به استقبال ۱٦ آذر مي‏رود که بحران همه جانبه اقتصادی ـ اجتماعی با تبديل شدن به يک بحران همه جانبه سياسی و با وجود سرکوب گسترده، گريبان رژيم جمهوری اسلامی را به‏سختی مي‏فشارد. درون جامعه و دانشگاه برای برون‏رفت از اين بحران‏ها، راه‏کارها و بديل‏های گوناگونی طرح شده و بر آن پافشاری مي‏شود. وجه مشترک همه اين رويکردها و بديل‏ها، بجز بديل سوسياليستي، باقي‏ماندن در چارچوب نظام مستبد سرمايه‏داری با وعده اصلاحاتی در نظام سياسی مي‏باشد. تجربه آخرين ۱٦ آذر در سال گذشته نشان داد که دانشجويان به اشکال خودانگيخته و ابتکاري، تا حدودی از اين وعده و وعيدها عبور کرده و با خنثی کردن حرکت جريان‏های اصلاح‏طلب به پيشروی خود ادامه دادند. گرايش سوسياليستی جنبش دانشجويی به پشتوانۀ تجربيات بسياری که پشت سر خود دارد و با افق تاريخی طبقه کارگر و زحمتکشان پيرامونی جامعه، همواره به نقد گرايشات و راه‏حل‏هايی با افق سرمايه‏دارانه پرداخته است. فرا رفتن از نظم و چارچوب سرمايه تنها در پيوند با اردوی بي‏شمار فروشندگان نيروی کار امکان ‏پذير است. همبستگی و پيوندی که ضرورت انقلاب سوسياليستی است. انقلابی که فقط به تغيير رژيم سياسی محدود نمي‏شود بلکه دگرگون‏سازی بنيان‏های اجتماعيِ لغو کار مزدی و استثمار انسان از انسان، هم‏چنين باز گرداندن اختيار انسان به‏دست خويش را هدف خود قرار مي‏دهد. تدارک چنين انقلابی نيازمند خودفعاليتی آگاهانه از جانب تمامی گروهبندي‏های طبقاتی ـ اجتماعی است که تنها با رهايی از نظام سرمايه‏داری به خود رهايی دست مي‏يابند.

زنده باد انقلاب
سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمهوری اسلامی
رزمندگی جنبش دانشجويی در گرو گرايش به جنبش کارگری ـ سوسياليستی است
برقرار باد سوسياليسم
شورای حمايت از مبارزات آزاديخواهانه مردم ايران � استکهلم سوئد
جمعی از چپ‏های شهر کلن – آلمان
کميته فعالين کارگری- سوسياليستی فرانکفورت – آلمان

14 آذر 1389    20:10